logo
DigiFist is een full-service online marketing & development bureau met een visie op performance en succes. Als digitale specialisten, stelt onze expertise ons in staat om uw onderneming volledig te ondersteunen met de zichtbaarheid, functionering en online uitvoeringen. DigiFist biedt krachtige oplossingen die je vertoningen, verkoop en identiteit zal boosten.

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Vraag vrijblijvend advies
Wilt u graag meer informatie over onze diensten? Of is er iets onduidelijk?

+32(0)3 256 01 59

info@digifist.be

Klapdorp 105, 2000 Antwerpen

Top

Algemene voorwaarden

DigiFist - Online marketing met visie / Algemene voorwaarden
1 Definities

1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van DIGIFIST

1.2. DIGIFIST statutair gevestigd te Antwerpen met ondernemingsnummer: BE0661.627.991 handelend onder de naam DIGIFIST.

1.3. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van DigiFist, dan wel met wie DigiFist een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

1.4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake de verkoop en/of levering van Producten of Diensten door DigiFist, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

1.5. Diensten: De aanneming van werk, onderhoud en ontwikkeling van website-designs. Implementatie advies en uitvoering omtrent zoekmachine marketingcampagnes, domeinnaamregistratie en hosting.

1.6. Producten: Alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van de een Overeenkomst.

1.7. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische communicatievormen, met uitzondering van tekstberichten via mobiele telefonie.

2 Toepasselijkheid/Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij DigiFist Producten en/of Diensten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijking op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant en/of leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2.3. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst nog van kracht blijven.

3 Aanbiedingen en totstandkoming

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen vanuit DigiFist hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

3.2. Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door DigiFist onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3. Door DigiFist verstrekte prijslijsten, uitingen op haar website, brochures, drukwerken en dergelijk zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding of offerte.

3.4. Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover DigiFist een order van Klant Schriftelijk aanvaardt, indien DigiFist uitvoering aan een order geeft en wanneer DigiFist een factuur voor de order heeft verzonden aan Klant.

4 Prijs en betaling

4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

4.3. DigiFist is in alle gevallen gerechtigd om de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van Schriftelijke kennisgeving aan Klant aan te passen voor de prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze Schriftelijke kennisgeving ligt.

4.4. Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Het recht op verrekening is uitgesloten voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.5. In het geval van een betalingsregeling, is het gehele factuurbedrag terstond opeisbaar indien Klant verzuimt zich aan de betalingsregeling te houden.

4.6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die DigiFist als gevolg van de niet- of niet tijdige nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen moet maken, zijn voor rekening van Klant. Deze kosten zijn conform de Wet Incasso Kosten en onderliggende besluiten.

4.7 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 7 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door DigiFist, is de klant aan DigiFist een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
Bovendien behoudt Wijs zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door DigiFist gemaakte creaties niet gebruiken.

5 Medewerking Klant

5.1. Vanwege de aard van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de Overeenkomst, waartoe Klant aan DigiFist steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen zal verschaffen.

5.2. Indien is overeengekomen dat Klant data op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

5.3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken te beschikking van DigiFist staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft DigiFist het recht tot opschorting van de Overeenkomst en heeft DigiFist het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Tevens heeft DigiFist het recht de website naar eigen inzicht op te leveren indien de Klant verzuimd aan haar bovenvermelde verplichten te voldoen.

6 Leveringstermijnen

6.1. Alle door DigiFist genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan DigiFist  bekend waren, zijn slechts indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

7 Gebruik, intellectueel eigendom en privacy

7.1. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de inhoud van de uitingen die op de website, het domein of in advertenties gedaan worden. Dit artikel is tevens van toepassing indien de inhoud van de website door medewerkers van DigiFist zijn herschreven in het kader van een betere vindbaarheid door zoekmachines.

7.2. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Klant aangeboden informatie is DigiFist gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

7.3. DigiFist is onder geen beding aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en uitingen op de door DigiFist ontwikkelde website of andere uitingen van Klant. Iedere aansprakelijkheid hieromtrent wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7.4. Het intellectuele eigendom van de programmatuur van de website is en blijft eigendom van DigiFist. Het auteursrecht van de uitingen op de website of in advertenties berusten bij de Klant.

7.5. DigiFist verleent Klant slechts een niet-exclusief recht tot het gebruik van de programmatuur van de website. Het gebruiksrecht dat door DigiFist aan de Klant wordt verleend, omvat uitsluitend het recht om de programmatuur te laden, in beeld te brengen of fouten in de programmatuur te verbeteren. Het is voor Klant niet toegestaan het gebruiksrecht over te dragen aan een derden.

7.6. Klant is ermee bekend dat de geleverde Producten en/of Diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DigiFist bevatten en Klant verbindt zich deze geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

7.7. Klantinformatie wordt door DigiFist slechts gebruikt in het kader van haar bedrijfsvoering en wordt niet verkocht aan derden.

8 Aansprakelijkheid, opschorting en ontbinding

8.1. Indien één der partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit een Overeenkomst ten aanzien waarvan geen fatale termijn geldt, zal de andere partij hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen.

8.2. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de door de wederpartij geleden directe schade. De totale aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs en bedraagt nooit meer dan € 1000,-.

8.3. Aansprakelijkheid van DigiFist voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien de website van Klant niet beschikbaar is.

8.4. Indien nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting blijvend onmogelijk wordt, mogen partijen de Overeenkomst Schriftelijk ontbinden.

8.5. Indien nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting tijdelijk uitblijft of onmogelijk is, mogen partijen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten. DigiFist is daarbij tevens nadrukkelijk niet gehouden om in dergelijke gevallen vergoedingen te betalen voor de door Klant aangehouden domeinnamen.

9 Duur en uitvoering van Overeenkomst.

9.1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

9.2. De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Klant of DigiFist de Overeenkomst Schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende periode. Tussentijdse opzegging is mogelijk indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de Overeenkomst.

9.3. Indien de Dienst (mede) strekt tot implementatie, advies en uitvoering van zoekmachine marketingcampagnes, verleent Klant aan DigiFist een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die DigiFist noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.

9.4. DigiFist zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van DigiFist over mogelijke resultaten in het kader van zoekmachine marketingcampagnes zijn indicatief. Klant kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

9.5. Klant dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. DigiFist is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.

9.6. Indien DigiFist op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan DigiFist worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DigiFist.

10 Hosting en aanverwante diensten

10.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van domeinnaamregistratie, IP-adresregistratie, webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

10.2. Klant onthoudt zich ervan overige gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks DigiFist, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

10.3. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

10.4. DigiFist kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is DigiFist bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

10.5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.

10.6. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. DigiFist vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

10.7. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van DigiFist, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

10.8. DigiFist is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van DigiFist.

10.9. Indien DigiFist een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal DigiFist medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

10.10. DigiFist zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door DigiFist opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.

10.11. DigiFist zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. DigiFist is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s).

10.12. Indien naar het oordeel van DigiFist een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van DigiFist of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, is DigiFist gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen

11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Antwerpen.

11.2. Op alle overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden is uitsluitend Belgische recht van toepassing.