Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door DigiFist BV met maatschappelijke zetel te Zuidervelodroom 100, 2018 Antwerpen. Hierna genoemd ‘Leverancier’.

1.2. Aankoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, maar niet als uitdrukkelijk schriftelijk door DigiFist aanvaard.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen DigiFist en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

 

 1. Inspanningsverbintenis

3.1. De verbintenissen aangegaan door DigiFist betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

3.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door DigiFist geleverde diensten en werken.

 

 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst

4.1. Elke overeenkomst heeft een initiële duurtijd van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 12 maanden, tenzij door één der partijen opgezegd uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de dan lopende periode.

4.2. Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1. Voor bepaalde diensten werkt DigiFist samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

5.2. Op vraag van de Opdrachtgever kan DigiFist het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. DigiFist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

5.3. Op vraag van de Opdrachtgever kan DigiFist zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. DigiFist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

5.4. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart DigiFist voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, net als aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

5.5. De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de Opdrachtgever voor testen worden aangeboden.

Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 6 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door DigiFist additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

5.6. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat DigiFist enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van DigiFist.

5.7. DigiFist is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….

5.8. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van DigiFist. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door DigiFist.

5.9. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever tegenover DigiFist, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

 1. Overmacht

6.1. DigiFist is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts o sociale media, ….

 

6.2. De Opdrachtgever erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, net als bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen leiden tot het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn. Bovendien erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde Opdrachtgever en persoonsgegevens en andere data.

 

 1. Intellectuele eigendommen

7.1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever blijven eigendom van de Opdrachtgever.

7.2. Alle rechten op werken die door DigiFist zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van DigiFist.

7.3. DigiFist verstrekt aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van deze overeenkomst voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop DigiFist een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

7.4. Op het einde van de overeenkomst draagt DigiFist alle rechten met betrekking tot de werken die DigiFist specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste, de Opdrachtgever verstrekt aan DigiFist een eeuwigdurende, royalty-vrije vergunning aangaande deze werken, DigiFist het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van DigiFist, net als voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige Opdrachtgeveren van DigiFist, en dit in de meest ruime zin.

7.5. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

 

 1. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

8.1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient DigiFist op de hoogte te brengen en te allen tijde tehouden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van DigiFist.

8.2. DigiFist behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

8.3. Indien het resultaat van de diensten die DigiFist levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepaling ter zake en in kader hiervan onder andere aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

8.4. DigiFist verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

 1. Betaling

9.1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd, maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

9.2. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via email aan boekhouding@digifist.be.

9.3. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de Opdrachtgever van rechtsweg een zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

9.4. Indien DigiFist voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. DigiFist is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

9.5. DigiFist heeft het recht om de overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

 1. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

10.1. Het staat DigiFist vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. DigiFist zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide Opdrachtgever werken.

10.2. De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, en voor een periode tot 12 maanden na de beëindiging ervan, onthouden om medewerkers van DigiFist aan te werven of op andere wijze diensten te laten verlenen. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.

 1. Promotie / communicatie DigiFist heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.
 2. Nietigheid van een beding Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.